Betydelsen av olika grupper av vägmärken

Varje vägmärke är en viktig del av trafiken och hjälper oss att orientera oss och följa reglerna på vägen. De finns i olika former och färger, och varje märke har en specifik betydelse. Det är därför viktigt att känna till vad de olika märkena betyder för att kunna navigera på vägen på ett säkert sätt, för att skydda sig själv, andra förare, gångtrafikanter såväl som en av de mest utsatta grupperna: vägarbetare. Nedan går vi igenom betydelsen av alla vägmärken för att förare ska förstå förutsättningarna för vägen såväl som att hjälpa byggarbetare att välja rätt vägmärke för sitt projekt.

A. Varningsmärken

Grupp A. inkluderar en variation av vägskyltar för olika typer av faror som förare måste vara uppmärksamma på. Varningsmärken är gula triangelformade skyltar med en röd kant där ett svart motiv i mitten visar vilken fara som avses:

 • A1. Varning för farlig kurva
 • A2. Varning för flera farliga kurvor
 • A3. Varning för nedförslutning
 • A4. Varning för stigning
 • A5. Varning för avsmalnande väg
 • A6. Varning för bro
 • A7. Varning för kaj
 • A8. Varning för ojämn väg
 • A9. Varning för farthinder
 • A10. Varning för slirig väg
 • A11. Varning för stenskott
 • A12. Varning för stenras
 • A13. Varning för övergångsställe
 • A14. Varning för gående
 • A15. Varning för barn
 • A16. Varning för cyklande och mopedförare
 • A17. Varning för skidåkare
 • A18. Varning för ridande
 • A19. Varning för djur
 • A20. Varning för vägarbete
 • A21. Slut på sträcka med vägarbete
 • A22. Varning för flerfärgssignal
 • A23. Varning för lågt flygande flygplan
 • A24. Varning för sidvind
 • A25. Varning för mötande trafik
 • A26. Varning för tunnel
 • A27. Varning för svag vägkant eller hög körbanekant
 • A28. Varning för vägkorsning
 • A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt
 • A30. Varning för cirkulationsplats
 • A31. Varning för långsamtgående fordon
 • A32. Varning för fordon med förspänt dragdjur
 • A33. Varning för terrängskotertrafik
 • A34. Varning för kö
 • A35. Varning för järnvägskorsning med bommar
 • A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar
 • A37. Varning för korsning med spårväg utan bommar
 • A38. Avstånd till plankorsning
 • A39. Kryssmärke
 • A40. Varning för annan fara
 • A41. Varning för olycka

B. Väjningspliktsmärken

Grupp B. innefattar alla vägmärken som upplyser om antingen stopp- eller väjningsplikt:

 • B1. Väjningsplikt
 • B2. Stopplikt
 • B3. Övergångsställe
 • B4. Huvudled
 • B5. Huvudled upphör
 • B6. Väjningsplikt mot mötande trafik
 • B7. Mötande trafik har väjningsplikt
 • B8. Cykelöverfart

C. Förbudsmärken

Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet att göra. Förbudsmärken är gula cirkelformade skyltar med en röd kant där ett svart motiv i mitten med en röd linje över visar vad som är förbjudet. Förbudet gäller från platsen där märket sitter fram tills nästa korsning om inget annat angetts. Grupp C. inkluderar följande vägmärken:

 • C1. Förbud mot infart med fordon
 • C2. Förbud mot trafik med fordon
 • C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II
 • C4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul
 • C5. Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I
 • C6. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn
 • C7. Förbud mot trafik med tung lastbil
 • C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
 • C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
 • C10. Förbud mot trafik med cykel och moped klass II
 • C11. Förbud mot trafik med moped klass II
 • C12. Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur
 • C13. Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp
 • C14. Förbud mot ridning
 • C15. Förbud mot gångtrafik
 • C16. Begränsad fordonsbredd
 • C17. Begränsad fordonshöjd
 • C18. Begränsad fordonslängd
 • C19. Minsta avstånd
 • C20. Begränsad bruttovikt på fordon
 • C21. Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
 • C22. Bärighetsklass
 • C23. Begränsat axeltryck
 • C24. Begränsat boggitryck
 • C25. Förbud mot sväng i korsning
 • C26. Förbud mot U-sväng
 • C27. Förbud mot omkörning
 • C28. Slut på förbud mot omkörning
 • C29. Förbud mot omkörning med tung lastbil
 • C30. Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil
 • C31. Hastighetsbegränsning
 • C32. Tillfällig hastighetsbegränsning upphör
 • C33. Stopp vid tull
 • C34. Stopp för angivet ändamål
 • C35. Förbud mot att parkera fordon
 • C36. Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum
 • C37. Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum
 • C38. Datumparkering
 • C39. Förbud mot att stanna och parkera fordon
 • C40. Ändamålsplats
 • C41. Slut på ändamålsplats
 • C42. Vändplats
 • C43. Slut på vändplats
 • C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II
 • C45. Särskilda bestämmelser för stannande och parkering
 • C46. Begränsat trippelaxeltryck

D. Påbudsmärken

Skyltar inom grupp D, påbudsmärken, innehåller alla en uppmaning som förare är skyldiga att följa. Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten innebär samtidigt att all annan trafik är förbjuden om inget annat angetts. Anvisningsmärken är blåa cirkelformade skyltar med ett vitt motiv som visar vad som gäller. Påbudet gäller från märkets plats fram tills nästa korsning om inget annat angetts. Grupp D:s vägmärken inkluderar följande skyltar:

 • D1. Påbjuden körriktning
 • D2. Påbjuden körbana
 • D3. Cirkulationsplats
 • D4. Påbjuden cykelbana
 • D5. Påbjuden gångbana
 • D6. Påbjuden gång- och cykelbana
 • D7. Påbjudna gång- och cykelbanor
 • D8. Påbjuden ridväg
 • D9. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
 • D10. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.
 • D11. Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led
 • D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

E. Anvisningsmärken

Anvisningsmärken informerar förare om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Inom dessa områden gäller oftast särskilda trafikregler alla förare måste följa och gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inget annat angetts. Grupp E:s vägmärken inkluderas bland annat följande skyltar:

 • E1. Motorväg
 • E2. Motorväg upphör
 • E3. Motortrafikled
 • E4. Motortrafikled upphör
 • E5. Tättbebyggt område
 • E6. Tättbebyggt område upphör
 • E7. Gågata
 • E8. Gågata upphör
 • E9. Gångfartsområde
 • E10. Gångfartsområde upphör
 • E11. Rekommenderad lägre hastighet
 • E12. Rekommenderad lägre hastighet upphör
 • E13. Rekommenderad högsta hastighet
 • E14. Rekommenderad högsta hastighet upphör
 • E15. Sammanvävning
 • E16. Enkelriktad trafik
 • E17. Återvändsväg
 • E18. Mötesplats
 • E19. Parkering
 • E20. Områdesmärke
 • E21. Slut på område
 • E22. Busshållplats
 • E23. Taxi
 • E24. Automatisk trafikövervakning
 • E25. Betalväg
 • E26. Tunnel
 • E27. Nöduppställningsplats
 • E28. Nödutgång
 • E29. Utrymningsväg
 • E30. Särskilda bestämmelser för parkering
 • E31. Miljözon
 • E32. Slut på miljözon
 • E33. Cykelgata

F. Lokaliseringsmärken för vägvisning

Grupp F:s lokaliseringsmärken, är olika typer av vägmärken och skyltar som visar vilken väg man ska ta till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande:

 • F1-1.Orienteringstavla
 • F2. Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning
 • F3. Tabellorienteringstavla
 • F4. Avfartsorienteringstavla
 • F5. Vägvisare
 • F6. Tabellvägvisare
 • F7. Avfartsvisare
 • F8. Körfältsvägvisare
 • F9. Samlingsmärke för vägvisning
 • F10. Platsmärke
 • F11. Vägnamn
 • F12. Vattendrag
 • F13. Avståndstavla
 • F14. Vägnummer
 • F15. Omledning
 • F16. Ökning av antal körfält
 • F17. Minskning av antal körfält
 • F18. Körfältsindelning på sträcka
 • F19. Väganslutning med accelerationsfält
 • F20. Väganslutning med separat körfält
 • F21. Körfältsindelning före korsning
 • F22. Riksmärke
 • F23. Orienteringstavla för omledningsväg
 • F24. Färdriktning vid omledning
 • F25. Körfält upphör
 • F26. Körfält avstängt
 • F27. Trafikplatsnummer
 • F28. Parkeringshus
 • F29. Infartsparkering
 • F30. Lokal slinga
 • F31. Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp
 • F32. Farligt gods
 • F33. Räddningsplats

F. Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

Det finns även en rad olika lokaliseringsmärken specifikt för gång- och cykeltrafikanter och som också benämns som Grupp F:

 • F34. Vägvisare
 • F35. Tabellvägvisare
 • F36. Platsmärke
 • F37. Avståndstavla
 • F38. Cykelled

J. Upplysningsmärken

Upplysningsmärken bistår med nödvändig information om framkomlighet och säkerhet för förare. Det finns två typer av skyltar inom denna grupp:

 • J2. Upplysningsmärke. Detta är ett anpassningsbart märke som ger väsentlig information för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt. Meddelandet på märket anpassas efter arbetsplatsens behov.
 • J3. Livsfarlig ledning

T. Tilläggstavlor

 1. Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar och information till vägmärken, till exempel ett avstånd, en vägsträckas längd eller en tidsangivelse:
 • T1. Vägsträckas längd
 • T2. Avstånd
 • T3.Avstånd till stopplikt
 • T4. Fri bredd
 • T5. Totalvikt
 • T6. Tidsangivelse
 • T7. Rörelsehindrade
 • T8. Symboltavla
 • T9. Nedsatt syn
 • T10.Nedsatt hörsel
 • T11. Utsträckning
 • T12. Riktning
 • T13. Flervägsväjning
 • T14. Flervägsstopp
 • T15.  Vägars fortsättning i korsning
 • T16. Avgift
 • T17. Parkeringsskiva
 • T18. Tillåten tid för parkering
 • T19. Boende
 • T20. Parkeringsbiljett
 • T21. Uppställning av fordon
 • T22. Text
 • T23. Tunnelkategori
 • T24. Laddplats
 • T25. Öppet dygnet runt

X. Andra anordningar för anvisningar för trafiken

Sist men inte minst har vi även grupp X vägmärken och deras betydelse. Anordningar inom denna grupp är till för att ge anvisningar som man inte får av andra vägmärken och/eller trafiksignaler:

 • X1. Markeringspil
 • X2. Markeringsskärm för hinder
 • X3. Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera
 • X4.Avfartsskärm
 • X5. Gul ljuspil eller ljuspilar
 • X6. Särskild varningsanordning
 • X7. Vägbom
 • X8. X8
 • X9. Cirkulationstrafik

Köp vägmärken för ditt vägarbete

Säkerställ att alla förare, fotgängare och cyklister i närheten av ditt vägarbete är införstådda med förutsättningarna på plats för att säkra arbetsplatsen för vägarbetarna. Investera i en uppsättning av mobila vägmärkesskyltar du kan ta med dig till varje projekt.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/customer/www/artikelhubben.se/public_html/wp-content/themes/blt-katla/inc/acf/core/input.php on line 116